Het 2e Spoor traject

Wordt uw werknemer ziek en kan hij of zij de eigen functie niet meer vervullen? En is het ook niet mogelijk om een andere werkplek binnen uw bedrijf te vinden? Met andere woorden: Biedt re-integratie eerste spoor geen oplossing? Dan is een tweede spoortraject aan de orde.

Wat is een tweede spoortraject?

Bij re-integratie tweede spoor is het einddoel helder: zorgen voor een passende werkplek voor de werknemer buiten uw bedrijf. Een dergelijk traject is wel aan strikte regels gebonden. Zo moet duidelijk zijn waarom iemand niet meer binnen het bedrijf kan werken. En er moeten heldere afspraken worden gemaakt over rechten en plichten van u en uw werknemer.
Hoe ziet een tweede spoortraject eruit?

Vooraf maakt WIZ Re-integratie & Coaching B.V. heldere afspraken over de inhoud van het traject. Deze leggen we vast in een trajectplan met bijbehorende offerte. Het tweede spoortraject gaat van start met een grondige analyse van de situatie en een inventarisatie van de redenen waarom uw medewerker is vastgelopen. Daarna wordt de richting bepaald voor het zoeken van een nieuwe werkplek. Op dat moment is helder waar ieder zich aan moet houden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

De dienstverleningen in deze trajecten kent onder meer de volgende elementen:

  • Mediation; als de verhoudingen stroef zijn geworden
  • Loopbaanonderzoek; voor het bepalen van de zoekrichting
  • Trainingen of interventies; voor het aanleren van vaardigheden of het oplossen van knelpunten
  • Jobhunting; contacten met potentiële werkgevers en acquisitie van vacatures
  • Coaching en begeleiding van de werknemer; over knelpunten in het huidige functioneren, inzicht verkrijgen in de belastbaarheid en aandachtspunten voor (toekomstige) werkhervatting
  • Informeren en consulteren van werkleiding en werkomgeving; verkrijgen van kennis over het functioneren en het bevorderen van de ondersteuning van het traject
  • Systeembenadering; betrekken van het thuisfront bij de re-integratie

Bij het opstellen en uitvoeren van het 2e spoor traject wordt overlegd met de arbodienst/verzekeraar over voortgang, bevindingen en ontwikkelingen. WIZ Re-integratie & Coaching B.V. verzorgt de voortgangrapportages (UWV-proof). In onderling overleg worden contactmomenten met u, als werkgever, vastgesteld. Bij afronding van het traject ontvangt u een schriftelijke eindrapportage. Het hele traject wordt conform de wet- en regelgeving ingericht en uitgevoerd. Onze inzet is gericht op schadelastbeperking voor alle partijen.

Wet verbetering Poortwachter

Het tweede spoortraject wordt door UWV meegewogen bij de beoordeling van uw inspanningen in het kader van de wet verbetering Poortwachter. Over de wet verbetering Poortwachter kunt u hier meer lezen.