Outplacement via WIZ Re-integratie & Coaching

Het verlies van een baan gaat vaak gepaard met problemen op verschillende gebieden. Aan een baan ontleent iemand vaak een duidelijke identiteit: hij/zij is iemand, er wordt een beroep gedaan op zijn/ haar kwaliteiten. Daarnaast brengt een baan ritme en orde in de dagelijkse gang van zaken. Het verlies van een baan betekent dat dit ritme gevoelig wordt verstoord. Macht en invloed die men had verdwijnen van de een op de andere dag, iemand verliest datgene waaraan hij/ zij een groot deel van zijn of haar status ontleende. Het verlies van een baan heeft vaak een deuk in het zelfvertrouwen tot gevolg. Het lijkt alsof elke ervaring, kennis en inzet voor het bedrijf of de organisatie nutteloos is geweest. Betrokkene kan het ervaren als een persoonlijk falen. Men moet afstand doen van de dingen die hem of haar voor een belangrijk deel, meer dan men dacht, eigenwaarde gaven.

Ook de materiële consequenties kunnen aanzienlijk zijn en veel onzekerheid met zich meebrengen. Tot slot heeft het verlies van een baan tot gevolg dat men anders naar zijn omgeving kijkt, maar ook dat de omgeving anders naar de persoon kijkt. Hij/zij wordt gezien als iemand waar iets mee aan de hand is, die problemen heeft. Dit kan leiden tot het verliezen van vertrouwde relaties, bijvoorbeeld met collegae, omdat men het moeilijk vindt om contact te zoeken in de gegeven situatie.

Een eerste vereiste om positief en constructief aan de toekomst te werken is het goed verwerken van het verlies van de baan en de gevoelens die daarmee gepaard gaan. De meeste outplacementkandidaten maken een proces door dat gekenmerkt wordt door verschillende, sterk afwisselende gemoedsstemmingen, denk hierbij onder meer aan ontkennen, verzetten, onderhandelen, wanhopen en aanvaarden.

Er zijn drie fasen te onderscheiden in het verlies-, veranderingsproces, de zogenaamde ‘rites de passage’: in onze begeleidingstrajecten besteden we hier nadrukkelijk aandacht aan en daar waar nodig, is gespecialiseerde individuele coaching evenals psychologische ondersteuning mogelijk. De doelstelling van de outplacementtrajecten via WIZ Re-integratie & Coaching B.V. is om kandidaten op een adequate en verantwoorde manier te herplaatsen in een nieuwe baan.

Om snelheid in het traject te houden en overdrachtsmomenten te voorkomen wordt elke kandidaat door een vaste consultant van WIZ Re-integratie & Coaching B.V. begeleid. Al onze trajecten zijn individueel en worden volledig (op maat) afgestemd op de kandidaat. De duur van het van het traject is afhankelijk van verschillende factoren, achtergrond en motivatie van de betrokken kandidaat, maar ook arbeidsmarktfactoren spelen hierbij een rol. Op basis van de eerste kennismaking wordt vooraf door onze adviseur een tijdsindicatie afgegeven, gemiddeld lopen trajecten tussen de zes en twaalf maanden.

Indien er sprake is van onvrijwillige mobiliteit blijft een kandidaat vaak vasthouden aan het verleden. Het verwerken van het verlies van de baan met alle bijbehorende zekerheden is een belangrijke fase, als we onvoldoende aandacht aan besteden aan deze blokkade dan heeft dit consequenties (verzet, boosheid tot aan verbittering toe, slachtofferrol of vluchtgedrag) in het vervolgtraject.

Hiertoe hanteert WIZ Re-integratie & Coaching B.V. een intensief programma omgaan met veranderingen: tijdens deze transitietraining wordt aandacht besteed aan emoties die een rol spelen in veranderingssituaties. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in het (persoonlijke) veranderingsproces, het leren omgaan met veranderingen en de daarbij behorende emoties en het loslaten van de oude situatie.
Middels gesprekken en gerichte oefeningen wordt inzicht gegeven in zijn of haar gedachtepatroon ten opzichte van werk en de huidige situatie. Er wordt aandacht besteed aan de belemmerende gevoelens over het arbeidsverleden en de toekomstverwachtingen.

Fasering van het outplacementproces:

Staat de kandidaat open voor verandering, dan starten we de fase van oriëntatie op de persoon, waarbij het opstellen van een persoonlijk profiel, het ontwikkelen van een eigen loopbaanvisie en het maken van een ontwikkelingsplan centraal staan. Indien gewenst of wellicht noodzakelijk bieden wij de mogelijkheid om dit proces te ondersteunen middels ons aanbod van diverse ( karakter-) testen of door een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek.
Aansluitend hierop begint de arbeidsmarkt oriëntatie, waarbij het opstellen van een of meerdere functieprofielen, organisatieprofielen, een marketingplan en een concreet actieplan centraal staat.

Tenslotte volgt intensieve begeleiding/coaching bij de uitvoering van alle actieplannen. In nauwe samenspraak tussen kandidaat en de consultant van WIZ Re-integratie & Coaching B.V. wordt gekeken waar support nodig is om deze plannen inhoudelijk te gaan realiseren; voor de een zal dit een training in presentatietechnieken betekenen, een ander heeft wellicht behoefte aan daadwerkelijk vinden van passende vacatures ( het zgn jobhunten).

Kortom, begeleiding op maat.

Ook na succesvolle afronding van het traject blijft WIZ Re-integratie & Coaching B.V. nog minimaal twee maanden de kandidaat volgen, indien gewenst kan er ook ondersteuning bij het inwerkprogramma bij de nieuwe werkgever plaatsvinden.