De Wet verbetering Poortwachter van week tot week

De Wet verbetering Poortwachter vraagt zowel van jou als je werkgever een heel actieve aanpak bij ziekte. Hier lees je het volledige verloop van de procedure binnen de Wet verbetering Poortwachter, van je eerste ziekmelding tot de WIA-aanvraag.

stroomschema-wet-verbetering-poortwachter

1e ziektedag: ziekmelding

Je meldt je ziek bij de juiste persoon (meestal je leidinggevende).
Week 1: Ziekmelding naar arbodienst Je werkgever geeft je ziekmelding door aan de arbodienst. Week 2: Eerste contact arbodienst De arbodienst neemt contact met je op om de aard van je ziekte te bespreken. Week 2/3: Spreekuur arbodienst De arbodienst nodigt je uit om naar het spreekuur te komen. Uiterlijk week 6: Probleemanalyse De arbo-arts stelt een probleemanalyse op. In een probleemanalyse geeft de arbo-arts een overzicht van de problemen van jouw ziekte en mogelijke oplossingen.

Week 8: Plan van aanpak

Jij en je werkgever stellen een Plan van Aanpak op. Blijkt uit de probleemanalyse van de arbodienst dat er mogelijkheden voor je zijn om weer aan het werk te kunnen, dan is je werkgever verplicht om samen met jou binnen 2 weken een (schriftelijk) plan van aanpak op te stellen.

Week 42: Werkgever geeft melding door aan UWV

In de 42e week geeft de werkgever je verzuim door aan het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV).

Week 50: Het opschudmoment

Jij en je werkgever bekijken de situatie nog eens goed. Bij de overgang van het eerste naar het tweede jaar ziekte is moeten jij en je werkgever de situatie nog eens heel goed doornemen om te bekijken of jullie alsnog activiteiten kunnen ondernemen voor jouw re-integratie. Aan het eind van je eerste ziektejaar ontvang je hierover een brief van het UWV.

Week 91: Aanvraag WIA

In de 91e week van je ziekte, dien je een WIA-aanvraag in bij UWV. Met je WIA-aanvraag moet je een aantal stukken meesturen. Zoals een re-integratieverslag. Naast een aantal feitelijke gegevens over het verloop, moet dat een inhoudelijk verslag bevatten over alle stappen die gezet zijn om je re-integratie te bevorderen. De arbodienst stelt het deel op met de medische gegevens en ook je werkgever verzorgt een deel van het verslag. Jij moet akkoord zijn met de inhoud van het re-integratieverslag. Zorg ervoor dat als je het niet eens bent met een bepaalde gang van zaken, je – schriftelijke – reacties terecht komen in het dossier.

Week 104: Beoordeling door UWV

Uiterlijk in week 104 beoordeelt UWV je WIA-aanvraag. Het re-integratieverslag wordt uiteindelijk door UWV gebruikt om te beoordelen of jij en je werkgever voldoende hebben gedaan om tot re-integratie te komen. Is dat niet zo, dan kan UWV een WIA-uitkering weigeren of verminderen en/of bepalen dat de werkgever het loon moet doorbetalen.