Participatiewet

De overheid streeft continu naar verbetering en vereenvoudiging van de wet. In dit kader zal de Participatiewet ook in 2017 enkele aanpassingen ondergaan.

De Participatiewet is sinds 1 januari 2015 van kracht. Het doel is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen bij reguliere werkgevers. Na een stroeve start lijken er nu voldoende banen te zijn gecreëerd voor de doelgroepen, binnen marktsector en overheid. Dat is goed nieuws. Het ziet ernaar uit dat de gevreesde quotumheffing voor werkgevers niet zal worden uitgevoerd.

Toch blijft de Participatiewet taaie -en soms onoverzichtelijke- kost. De overheid streeft naar verbetering en vereenvoudiging van de wet. In dit kader zal de Participatiewet ook in 2017 enkele aanpassingen ondergaan. Op sommige van deze aanpassingen mogen gemeenten “vooruitlopen” in 2016. Hieronder de belangrijkste veranderingen van de Participatiewet op een rij:

1. Loonkostensubsidie voor schoolverlaters die al werken
2. Flexibele termijnen voor loonwaardebepaling
3. Vooraf bepaalde loonkostensubsidie voor werkgevers, gedurende 6 maanden

1. Loonkostensubsidie voor schoolverlaters die al werken
Het wordt mogelijk dat gemeenten loonkostensubsidie beschikbaar stellen voor schoolverlaters die al werkzaam zijn bij een werkgever. Het betreft schoolverlaters uit het praktijkonderwijs (PrO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en de entreeopleiding MBO. Laatstgenoemde opleiding is er voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding.
Gemeenten kunnen vanaf juli 2016 vooruitlopen op deze maatregel uit het wetsvoorstel vereenvoudiging en stroomlijning Participatiewet. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2017. Eerder is besloten dat leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs zonder arbeidsdeskundige beoordeling opgenomen kunnen worden in het doelgroepenregister van de Participatiewet. Hierdoor tellen ze mee voor de banenafspraak zodra werkgevers hen in dienst nemen.

2. Flexibele termijnen voor loonwaardebepaling
Loonwaardebepaling is onderzoek waarbij de loonwaarde wordt vastgesteld van werknemers met een arbeidsbeperking ten opzichte van werknemers zonder beperking. Volgens de huidige Participatiewet moet loonwaardebepaling jaarlijks plaatsvinden. Voor beschut werk eens per drie jaar. Wanneer een werknemer met een vermoedelijk verminderde loonwaarde bij een werkgever start is dat vaak voor een proefperiode van drie maanden, om vervolgens tot een vaststelling van de loonwaarde te komen.
In de nieuwe situatie hoeft loonwaardebepaling niet langer jaarlijks of driejaarlijks te worden uitgevoerd. De frequentie van de loonwaardebepaling wordt flexibeler en meer persoonsgericht door het ontwikkelingsperspectief van een persoon mee te wegen bij het bepalen van de termijn waarop de loonwaarde opnieuw moet worden vastgesteld. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2017. Op deze aanpassing kunnen werkgevers en organisaties niet vooruitlopen.

3. Forfaitaire loonkostensubsidie voor werkgevers gedurende 6 maanden
Werkgevers krijgen loonkostensubsidie van de gemeente als zij arbeidsbeperkten uit de doelgroep van de Participatiewet aannemen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de mogelijkheden van de werknemer. Echter, in de praktijk is het voor veel werkgevers moeilijk om vooraf precies te bepalen wat iemand (aan)kan. In verband hiermee is bepaald dat werknemers in het eerste half jaar van hun dienstverband een standaard, forfaitaire subsidie krijgen.
Het gaat om een bedrag van de helft van het wettelijk minimumloon. Een forfaitaire –of “vooraf vastgestelde”- loonkostensubsidie maakt de start van een dienstverband met iemand uit de doelgroep Participatiewet eenvoudiger voor een werkgever. Daarnaast kan in 6 maanden een goed beeld worden verkregen van de capaciteiten van de werknemer. Na dit half jaar wordt de subsidie aangepast aan de daadwerkelijke productiviteit van de werknemer.

De mogelijkheid om vanaf het begin van plaatsing van een kandidaat bij een werkgever een loonwaarde op de werkplek vast te stellen blijft bestaan. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als voorafgaand aan de dienstbetrekking duidelijkheid is verkregen over de productiviteit van betrokkene. Die duidelijkheid kan bijvoorbeeld zijn verkregen tijdens een proefperiode waarin betrokkene –eventueel met behoud van uitkering- bij de werkgever werkzaamheden heeft verricht.

Naast bovengenoemde aandachtspunten zijn er meer veranderingen in wet en regelgeving te verwachten

… zoals de wettelijke verankering beschutte werkplekken. Gemeenten worden verplicht om voldoende beschutte werkplekken aan te bieden, uitgaande van het beperkte huidige aanbod. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2017. Naar verwachting zal de overheid meer geld vrijmaken voor gemeenten om beschutte werkplekken te realiseren.

Een andere wijziging is het harmoniseren van de premiekorting voor scholingsbelemmerden. Deze premiekorting geldt in alle gevallen dat een verklaring scholingsbelemmeringen wordt afgegeven. De hoogte van deze premiekorting is 2000 euro per jaar, voor een periode van maximaal drie jaar, met ingang van 1 januari 2017.

Heb je behoefte aan meer informatie? Of aan periodieke updates over ontwikkelingen binnen de Participatiewet? Kijk dan eens op de volgende sites:
rijksoverheid
divosa
cedris