Modulaire re-integratiediensten

De Re-integratiedienst ‘Modulaire Re-integratiediensten’

  1. De Re-integratiedienst ‘Participatie interventie:

Doelgroep

Klanten met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan de re-integratieactiviteiten onder de percelen Werkfit maken of Naar werk. Deze Klanten bevinden zich op trede 1 van de Participatieladder.

Doel

Participatie interventie is gericht op het ondersteunen van de Klant bij het verwerken van en omgaan met (ernstige) belemmeringen en/of de daarmee samenhangende emoties als gevolg van (ervaren) belemmeringen in de gezondheid en de consequenties daarvan op de persoonlijke situatie, zoals verlies van werk.

De negatieve persoonlijke emoties hebben o.a. betrekking op gevoelens van onbegrip, statusverlies, falen en tekortschieten. In dit soort situaties kan tevens sprake zijn van problematiek op andere leefgebieden, zoals sociaal functioneren en dagbesteding.

De (ervaren) belemmeringen en/of de daarmee samenhangende emoties hebben geleid tot een situatie van apathie of inertie (‘frozen’ situatie). De Klant verkeert als gevolg daarvan in een relatief sociaal isolement; de contacten die er zijn, beperken zich veelal tot de huiselijke kring.

Het doel van deze interventie is dat de Klant zodanig wordt geactiveerd, dat hij deel kan gaan nemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis en trede 2 van de Participatieladder heeft bereikt.

  1. De Re-integratiedienst ‘Bevorderen maatschappelijke deelname

Doelgroep

Klanten met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan de re-integratieactiviteiten onder de percelen Werkfit maken of Naar werk. De Klant bevindt zich op trede 2 van de Participatieladder.

Doel

De fysieke en psychische weerbaarheid van de Klant te verhogen. Het gaat hier onder andere om het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het leren stellen van grenzen, de (eerste voorzichtige opbouw van de) fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. Als gevolg daarvan zal de persoonlijke effectiviteit van de klant zijn verbeterd en heeft hij trede 3 van de Participatieladder bereikt.

  1. De Re-integratiedienst ‘Praktijkassessment

Doelgroep

Klanten waarvoor geldt dat het voor de professional van UWV niet goed mogelijk is om een adequate inschatting te maken of en zo ja welke re-integratieactiviteiten doelmatig kunnen worden ingezet. Voor deze Klanten wilt UWV het Praktijkassessment kunnen inzetten.

Doel

Het doel van de dienst Praktijkassessment is inzicht verkrijgen of en binnen welke termijn de Klant naar (regulier) werk is toe te leiden. Het Praktijkassessment is niet bedoeld om ter discussie te stellen of de Klant beschikt over arbeidsvermogen. Uitgangspunt is dat de Klant arbeidsvermogen heeft, maar dat het niet duidelijk is of dit vermogen voldoende is om te (kunnen) werken in een betaalde baan en op welke wijze dit vermogen kan worden verbeterd.